แสตนด์ตั้งพื้น พลาสติก

ผลงานการออกแบบด้วยวัสดุพลาสติก

ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า

- ชั้นโชว์สินค้า 4 ชั้น                         - ชั้นโชว์สินค้า 5 ชั้น                       - ชั้นโชว์สินค้า 4 ชั้น
- วัสดุพลาสติก                              - วัสดุพลาสติก                            - วัสดุพลาสติก