แสตนด์ตั้งพื้น ลูกฟูกพลาสติก

ผลงานการออกแบบด้วยวัสดุลูกฟูกพลาสติก

  

- ชั้นโชว์สินค้า 3 ชั้น                         - ชั้นโชว์สินค้า 3 ชั้น                      - ชั้นโชว์สินค้า 4 ชั้น
- วัสดุลูกฟูกพลาสติก                       - วัสดุลูกฟูกพลาสติก                   - วัสดุลูกฟูกพลาสติก