แสตนด์ตั้งพื้น ลูกฟูกพลาสติก

ผลงานการออกแบบด้วยวัสดุลูกฟูกพลาสติก

ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า ชั้นโชว์สินค้า

- ชั้นโชว์สินค้า 3 ชั้น                         - ชั้นโชว์สินค้า 3 ชั้น                      - ชั้นโชว์สินค้า 4 ชั้น
- วัสดุลูกฟูกพลาสติก                       - วัสดุลูกฟูกพลาสติก                   - วัสดุลูกฟูกพลาสติก